Bases
Bases

Bases

 BASES 11è CONCURS “JOVES I MOBILITAT” 2017-2018

“Joves i Mobilitat” és un concurs organitzat pel RACC amb la col·laboració del Servei Català del Trànsit que té l’objectiu de promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable en els joves entre 13 i 17 anys. 

Els joves poden donar la seva visió sobre la mobilitat mitjançant les tres categories del concurs: articles d’opinió, anuncis gràfics i vídeo-relats.

El REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC), amb CIF G-08307928 i domicili a Barcelona, Av. Diagonal, núm. 687, el SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT, amb domicili a Barcelona, c/ Diputació, núm. 355, són els organitzadors del concurs “Joves i Mobilitat”.

 

PARTICIPANTS

a) La participació en aquest concurs va adreçada als alumnes d’entre 13 i 17 anys de Secundària, Batxillerat  i Cicles Formatius de centres escolars i als nois i noies de 13 a 17 anys membres de casals de joves o centres de lleure de Catalunya.

b) Els participants han d’estar vinculats i tutoritzats des de centres escolars, centres de lleure o casals de joves. Es poden inscriure de forma individual o formant part de grups de fins a un màxim de tres components.

c) Els participants han de registrar-se al web del concurs (www.jovesimobilitat.cat) per poder publicar ells mateixos les seves propostes.

d) En la inscripció ha de constar: nom, cognoms, edat del participant i nom del grup (encara que sigui d’un únic integrant). En el cas de centres escolars cal fer constar: curs i grup escolar, nom del centre escolar i adreça completa. En el cas de casals o centres de lleure cal fer constar nom del grup, del centre i adreça completa.

e) Cada participant, individual o en grup, ha d’estar associat a un professor/tutor responsable i per tant el professor o tutor també s’haurà d’inscriure fent constar el seu nom i cognoms, correu electrònic, telèfon de contacte i nom del grup o grups (d’un, dos o tres participants) als que supervisa.

f) Els professors o els tutors dels participants són els encarregats d’engrescar els seus alumnes i treballar conjuntament els diversos temes que proposa el concurs.

 

TEMES DE TREBALL

El concurs “Joves i Mobilitat” designa un tema específic de treball per a cada edició.

Per l’edició actual es treballa: “Seguretat viària i convivència entre diferents maneres de moure’s: cotxe, moto, bici, vianants”.

 

COM PARTICIPAR?

a) Els treballs els han de publicar els mateixos participants en el web www.jovesimobilitat.cat. Cal penjar al web articles d’opinió, anuncis gràfics i/o vídeo-relats, abordant la temàtica proposada.

b) Cada participant inscrit al concurs pot formar part de deu grups diferents com a màxim.

c) ARTICLE D’OPINIÓ: Els textos hauran de ser originals, ha de basar-se en el tema proposat o en un aspecte concret del mateix, tenir entre 500 i 900 paraules i estar estructurat en titular, introducció, tesis, arguments a favor i en contra i conclusió o tancament Han d’estar escrits en català o castellà. En cas de citar dades, cal citar clarament les fonts emprades. Es recomana seguir els paràmetres assenyalats pels experts en la pàgina web del concurs.

d) ANUNCI GRÀFIC: Ha de contenir els elements següents: un missatge escrit clar i concís, amb tipografia clara i gran, una imatge (fotografia o il·lustració originals) que expressi la idea del missatge i la firma del cartell, formada pel logo del Concurs i la imatge (logo) dels organitzadors del concurs. Han d’estar escrits en català o castellà. Es recomana seguir els paràmetres assenyalats pels experts en la pàgina web del concurs.

e) VÍDEO-RELAT: Els vídeos han de ser originals, no podran superar, en cap cas, els 40 segons de durada. Han de contenir el logo del Concurs “Joves i Mobilitat “a l’inici i els logos dels organitzadors en els crèdits finals Es recomana seguir els paràmetres assenyalats pels experts en la pàgina web del concurs.

f) No es permet l’ús explícit de marques comercials.

g) Els treballs presentats en cap cas poden incitar a afavorir situacions de risc o de temeritat. Si fos el cas, no s’admetrien al concurs. No han de ser contraris a les normes de seguretat viària. L’organització té el dret de decidir si les propostes presentades s’ajusten a la temàtica proposada i, en cas contrari, no admetre-les.

h) Els treballs presentats que continguin text, aquest ha de ser en llengua catalana o castellana i sense cap falta d’ortografia. Aquest aspecte també s’aplica els texts dels anuncis gràfics.

En el moment de crear els treballs us recomanem consultar els continguts educatius del Programa “Joves i Mobilitat” que podreu trobar al mateix web del concurs www.jovesimobilitat.cat.

 

CALENDARI

La presentació de treballs pel concurs comença l’11 de desembre de 2017 i acaba el 27 d’abril de 2018.

a) L’accés al web www.jovesimobilitat.cat està obert des de l’11 de desembre de 2017 fins al 27 d’abril de 2018. Durant aquest període, els participants podran penjar en qualsevol moment les seves propostes.

b) El dia 22 de maig es comunicaran els 2 finalistes de cada modalitat. La comunicació es fa a través dels tutors dels grups, la web de concurs i les xarxes socials.

c) La proclamació dels guanyadors i el lliurament de premis tindrà lloc el mes de juny, en un acte a Barcelona.PREMIS

a) Els premis consisteixen en:

- Millor article d’opinió: Una càmera GO-PRO per a cada membre del grup (fins a 3 components).

- Millor anunci gràfic: Una càmera GO-PRO per a cada membre del grup (fins a 3 components).

- Millor vídeo-relat: Una càmera GO-PRO per a cada membre del grup (fins a 3 components).

- Millor classe: La classe que hagi participat amb més treballs, amb presència a totes les modalitats i aquests estiguin millor puntuats guanyarà una estada de 2 dies a Port Aventura o similar (fins a 30 participants).

- Premi al professor/tutor més motivador: El professor/tutor que hagi estat responsable del major nombre de participants, en proporció al nombre total dels seus alumnes, guanyarà un pack “escapada relax” per a dues persones. En cas d’empat es tindrà en consideració la puntuació aconseguida pels treballs dels seus participants.

b) Els premis no es podran bescanviar pel seu valor en efectiu i estan subjectes a la normativa fiscal.

 

JURAT

a) El jurat està format per dos representants de la Fundació RACC, dos representant del Servei Català de Trànsit, un representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, un Periodista i un Publicista.

b) El jurat valorarà l’obra dels participants en base a la seva qualitat, coherència amb el tema de treball i originalitat. La qualitat de les obres presentades es tindrà especialment en compte, podent-se quedar una o més categories “desertes” en cas de o reunir-se les condicions mínimes establertes en aquestes bases.

c) Les decisions del Jurat són inapel·lables.

 

DRETS D’AUTOR

1.- Els autors dels articles d’opinió, els anuncis gràfics i els vídeo-relats accepten adherir-se a la llicència Creative Commons i, per tant, són coneixedors que les obres que pengin al concurs poden ser publicades per tothom que ho vulgui sempre que s’esmenti la font (l’autor i el nom de Premi Joves i  Mobilitat RACC).

2.- Els articles d’opinió, els anuncis gràfics i els vídeo-relats presentats han de ser de creació pròpia. No s’acceptaran “muntatges” on només aparegui una o varies captures de pantalla o fotografia extreta d’un banc d’imatges, i on l’única modificació sigui la inserció d’un text o titular.

3.- Els articles d’opinió, els anuncis gràfics i els vídeo-relats que resultin finalistes i/o guanyadors del concurs, cedeixen gratuïtament als organitzadors del mateix, amb caràcter mundial, de forma indefinida i no exclusiva, els drets de reproducció, distribució, comunicació de les seves obres, sense cap tipus de limitació, de forma total o parcial, i a través qualsevol tipus de mitjà, sempre i quan no tinguin ànim de lucre.

A tal efecte, en el moment que se’ls comuniqui que són finalistes hauran de portar la corresponent autorització dels seus pares o tutors legals amb còpia del seu DNI d’acord amb el model d’autorització adjunt.

 

DADES PERSONALS

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ("LOPD"), el RACC informa als participants i als professors i tutors que les dades facilitades s’inclouran en un fitxer, que serà responsabilitat del RACC, per a la gestió integral de la seva participació al Concurs “Joves i Mobilitat”, inclosa la gestió dels premis, i mantenir el contacte necessari per al seu correcte desenvolupament inclús per mitjans electrònics.

Així mateix, el RACC l‘informa sobre la possibilitat d’exercir, en els termes establerts  a la LOPDCP, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se al REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC), amb domicili a la Av. Diagonal, núm. 687, de Barcelona (08028), Ref. LOPD.

 

DRETS D’IMATGE

El participant inscrit autoritza expressament al RACC, com a organitzador del concurs, perquè pugui procedir a la captació i publicació, per qualsevol mitjà, amb àmbit estatal i sense limitació temporal, de les fotografies i demés material audiovisual que continguin la seva imatge i que s’obtinguin amb motiu del lliurament de premis o qualsevol altre acte relacionat amb el concurs, de forma gratuïta.

Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, però haurà d’indemnitzar-se, en el seu cas, pels danys i perjudicis derivats de la retirada de la seva imatge.

Així mateix, autoritza expressament a què les seves dades i les dades relatives a la seva participació en el concurs, com ara classificació, etc., també siguin publicades a través de qualsevol mitjà amb àmbit estatal i sense limitació temporal.

A tal efecte, en el moment en què se’ls comuniqui que són finalistes hauran de portar la corresponent autorització dels seus pares o tutors legals amb còpia del seu DNI d’acord amb el model d’autorització adjunt.

 

OBLIGACIONS FISCALS

Els premis d’aquest concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de guany patrimonial pel guanyador, de manera que estaran subjectes a les obligacions fiscals corresponents, d’acord amb la Llei i el Reglament de l’IRPF vigents en el moment del lliurament dels premis. La retenció de l’RPF, si procedeix, serà responsabilitat de l’organitzador.

 

DRETS DE L’ORGANITZADOR

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i el compromís del compliment d’aquestes bases. L'organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.

L’organitzador es reserva el dret d’eliminar les participacions i/o participants inscrits que defraudi, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el desenvolupament normal i reglamentari del present concurs. L’organització pretén que totes les persones inscrites participin en igualtat de condicions i en estricte respecte a les normes i de bona fe. Per això qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a  la desqualificació de la persona participant.

L’organitzador no admetrà actes de pirateria o destinats a manipular el concurs en perjudici de la resta de participants. En el supòsit de què l’organitzador tingui sospites de què una persona utilitza plataformes d’intercanvi de vots, utilitza perfils falsos, ha manipulat o intentat manipular fraudulentament el concurs en el seu propi benefici, l’eliminarà automàticament mitjançant comunicació via correu electrònic sense més requisit que explicar-li els motius de la seva eliminació.